GUNSHIELD™ GUN OIL

GUNSHIELD™ BFG GUN OIL  

Technical sheet | Manual EN

Multipurpose High-Tech Gun Oil

General introduction
BFG GUN OIL is a special blend of high-quality oils and other additives. It is designed for lubrication and maintenance of metal parts of all kinds of weapons. GUNSHIELD™ BFG GUN OIL has degreasing and cleaning properties, high capillarity and excellent penetrating capacity even in small gaps such as tight sliding parts of the gun slide, trigger mechanisms etc. Disrupts and dissolves rust. At the same time, creates an oil microfilm and a chemical anticorrosive layer which has excellent long-term lubricating properties, reducing friction of individual parts to a minimum level. The agent gets partially dry, increasing its viscosity after application, does not run off and forms a thin protective film. No disruption of surface finish and plastic parts of weapons. No silicone or Teflon.

Application methods
Multipurpose oil GUNSHIELD™ BFG GUN OIL may be applied by smearing, spraying, dipping, with a wad etc. In most cases the agent may be freely combined with operating oils, petrolatum and other preservatives.

Examples of use
Lubrication and protection of weapon systems, handguns, knives as well as tools, machinery products etc. Cleaning and lubrication of sliding and rolling components including bearings. Releasing stiff joints, especially threaded fasteners, and rust proofing. Wherever oils are used for lubrication and corrosion protection.

Benefits
Several functions in one agent. High lubricity and cleaning capability integrated with protective efficacy and corrosion disruption at very low consumption. Relatively long corrosion protection, wide limits of miscibility with preservatives. Penetrates into otherwise inaccessible areas due to its capillarity. Once partially dry, the agent stops running off and minimizes dirt trapping.

Package
Multipurpose oil GUNSHIELD™  BFG GUN OIL comes:
– in 200 l metal drums
– in 200 ml pressure spray cans
– in 50 ml PET bottles with a dropper for easier and quick application

– on customer request, in containers by mutual agreement, alternatively the products may

be delivered modified according to specifications.

Shelf life
Product shelf life is at least 24 months in its original container with temperatures ranging between 5°C and 30°C with no direct sunlight. Please observe the guidelines for work with extremely flammable substances in storage.

 


GUNSHIELD™  BFG GUN OIL  

Technický list | Manual CZ

High Tech multifunkční olej na zbraně

Obecný úvod
GUNSHIELD™ BFG GUN OIL je speciální směs vysokojakostních olejů a dalších aditiv. Je určen pro mazání, základní čištění a údržbu kovových dílů všech druhů zbraní. GUNSHIELD™  BFG GUN OIL má odmašťovací a mycí schopnost, vysokou vzlínavost, výborně proniká i do malých mezer, jako jsou např. těsné kluzné části závěrů zbraní, spoušťových mechanismů atp. Narušuje a rozpouští korozi. Současně vytváří olejový mikrofilm a chemickou protikorozní vrstvu, která má excelentní dlouhodobé kluzné vlastnosti díky nimž snižuje tření jednotlivých částí na minimální úroveň. Prostředek částečně zasychá, takže po aplikaci zvyšuje svoji viskozitu, dále nestéká a vytváří na povrchu tenký ochranný film. Nenarušuje povrchovou úpravu a plastové díly zbraní . Neobsahuje silikon a teflon.

Metody aplikace
Multifunkční olej GUNSHIELD™ BFG GUN OIL lze aplikovat natíráním, tamponováním, stříkáním, ponorem atd. Prostředek lze ve většině případů libovolně kombinovat s provozními oleji, vazelínami i jinými konzervačními prostředky.

Příklady použití
Mazání a ochrana zbraňových systémů, ručních zbraní, nožů, ale také nářadí, strojírenských výrobků atp.. Čištění a mazání kluzných a valivých součástí, včetně ložisek. Uvolňování zatuhlých spojení, především šroubových, a jejich ochrana před šířením koroze. Všude tam, kde se používají pro mazání nebo protikorozní ochranu oleje.

Výhody
Několik funkcí v jednom prostředku. Vysoká mazací a čistící schopnost integrovaná s ochrannou účinností a narušová- ním koroze, při velmi nízké spotřebě. Relativně dlouhodobé protikorozní ochranné působení, široké meze mísitelnosti s konzervačními prostředky. Díky své vzlínavosti se dostane i do jinak nepřístupných prostor. Jakmile dojde k částečnému uschnutí, prostředek již nestéká a minimalizuje ulpívání nečistot.

Balení
Multifunkční olej GUNSHIELD™  BFG GUN OIL se dodává:
– v kovových sudech o obsahu 200 l
– tlakových sprejích o obsahu 200ml
– PET lahvičkách s kapátkem pro snadnější a rychlou aplikaci o obsahu 50ml

– podle přání zákazníka lze dodávat v obalech podle vzájemné dohody, případně lze dodávat výrobky jinak upravené podle zadání.

Skladovatelnost
Skladovatelnost výrobků je min 24 měsíců v původním obalu ve skladech s teplotou od 5°C do 30°C při vyloučení vlivu přímého slunečního záření. Při skladování je nutno dodržovat zásady práce s hořlavinami III. Třídy