GUNSHIELD™ CLP®

GUNSHIELD™ CLP®

Technical sheet | Manual EN

High-Tech firearms cleaner, lubricant, preservative

General Introduction:

GUNSHIELD™ CLP®  is a fair yellow to slightly brown liquid with low viscosity. It is a mixture of highly refined liquid hydrocarbons, anticorrosion inhibitors, special lubricants and other additives.

GUNSHIELD™ CLP® is a new generation of protective product primarily designated for professional gun care. It ensures the best protection against dirt, wear and moisture (including salt water). Yet GUNSHIELD™ CLP® is a universal formula and can be used whenever you are looking for the professional care for metal components.

CLP® incorporates three basic functions: it disperses metal residue from bullets in barrels, removes sediments and gunpowder residue, and dissolves previous preservatives and applied lubricants. At the same time it applies a thin micro-layer of unique lubricants, corrosion inhibitors and anti-adhesive agents. Special technology used in GUNSHIELD™ CLP® provides MAXIMUM removal of friction between moving components. It ensures medium- term protection against corrosion. CLP® formula dries off completely, leaving the protected surface grease-free. The first shot after using GUNSHIELD™ CLP® is affected minimally thanks to the protective micro-film. Repeated use of GUNSHIELD™ CLP® ensures considerably easier maintenance. This product was developed in accordance with and adheres to MIL-PRF-63460E. GUNSHIELD™ CLP® has two drying phases: In the first phase, when the product has a very low viscosity, it spreads into every fold and gap and intensively removes dirt from your gun’s surfaces. In the second drying phase, the viscosity increases and the grease and dirt is solvated and can be wiped away with absorptive cloth easily and without any haste.

Methods of application:

GUNSHIELD™ CLP® is applied directly to the cleaned surface or with a clean and absorptive fiberless cloth or other material. Small parts can be completely immersed into the product. If absorptive cloth or other material is used, simply wipe the surface with it. It is desirable to let the formula work for a few minutes and then wipe any dissolved and dispersed dirt away. At the end, wipe the surface with a clean cloth soaked in GUNSHIELD™ CLP® once more. Cloths and other materials should not dribble when pressed. However, dry absorptive materials may wipe the protective formula away from the gun completely. Please let the gun DRY OUT before placing it back to its case ! Putting the gun in a plastic foam case before it has dried out may neutralize the preservative component of the product!!! The manufacturer is not liable for any damage caused by not complying with the technological procedure of application.

Advantages:

• Tested by professional units.

• High cleaning capacity.

• Outstanding capillarity – the solution will get to all the hard -to-reach places.

• Disperses metal residue in barrels.

• Removes previously used conservatives and lubricants.

• Applies a protective micro-layer of special lubricants that ens use maximum removal of friction between moving components.

• Protects against corrosion – both steel and non iron metals.

• Maximum possible protection against wear and moisture, including salt water.

• Dries out – the gun provides pleasant touch after cleaning. Nothing dribbles from it during storage.

• DOES NOT CONTAIN TEFLON OR SILICONE LUBRICANTS

Warning:

GUNSHIELD™ CLP® has a high degreasing effect in its first phase. We recommend using petroleum resistant gloves during work and reparation cream afterwards. Skin may crack after being degreased. The product is a class 2 flammable material. Do not smoke and prevent creating sparks. Do not inhale the vapor when using mechanic or pressurized spray.

Storage:

The product can be stored for 24 months in its original container in storerooms with temperatures ranging from 5°C to 30°C with no sun light exposure. Regulations concerning the storage of class 2 flammable materials must be followed.

Qualified according to Czech Defence Standards . Catalog sheet C-VZ-1.1-6.3 Developed and produced according to requirements and specifications MIL-PRF-63460 E


 GUNSHIELD™ CLP®

Technický list | Manual CZ

Úvod

Čistící, mazací a konzervační prostředek GUNSHIELD™ CLP® je slabě nahnědlá kapalina nízké viskozity. Jedná se o směs vysoce rafinovaných kapalných uhlovodíků, protikorozních inhibitorů, lubrikantů a dalších aditiv.

GUNSHIELD™ CLP® je technologicky vyspělý prostředek nové generace primárně určený pro údržbu všech kovových dílů zbraní. Je nejvyšší možnou ochranou proti opotřebení, nečistotám a vlhkosti (včetně slané vody).
GUNSHIELD™ CLP® disperguje zbytky kovů z projektilů ulpěné na stěnách hlavní, odstraňuje usazeniny a zbytky střelného prachu, rozpouští předchozí konzervační prostředky a použitá maziva. Současně nanáší na povrch mikro vrstvu obsahující mazací složky, inhibitory koroze a proti adhezní prostředky.
Nová technologie tixotropního mazání prostředku GUNSHIELD™ CLP® zajišťuje maximální snížení tření mezi pohyblivými částmi. Povrchový mikrofilm odpuzuje nečistoty, prach a vodu. První výstřel po použití GUNSHIELD™ CLP® je ovlivněn minimálně.
Při opakovaném používání GUNSHIELD™ CLP®  vykazuje snažší následnou údržbu a prodlužuje životnost ošetřeného materiálu.

Prostředek má dvě fáze schnutí. V první , kdy má výrobek velmi malou viskozitu, dochází k jeho pronikání do všech míst a k intenzivnímu uvolňování nečistot z povrchu zbraně. V druhé fázi schnutí , viskozita naroste, mastnoty a nečistoty jsou solvatizovány tak, aby je bylo možné snadno a beze spěchu z povrchu odstranit savou utěrkou.

Prostředek byl vyvíjen dle pecifikací MIL-PRF-63460E.  GUNSHIELD™ CLP® je kvalifikován a schválen mezi povolené prostředky pro údržbu a krátkodobou konzervaci pozemní vojenské techniky AČR  dle ČOS 999923.

Metody aplikace

Čistící, mazací a konzervační kapalina GUNSHIELD™ CLP® se nanáší nástřikem pomocí rozprašovače přímo na čištěný povrch, nebo se aplikuje na čisticí savý hadřík, který neuvolňuje vlákna, nebo jiný savý přípravek. Malé součástky je možné přímo ponořit. Je vhodné nechat prostředek několik minut působit. Pak pohybem nasyceného čisticího materiálu po povrchu zbraně dojde k setření rozpuštěných a dispergovaných nečistot. Na konec operace se provede setření povrchu čistou utěrkou nasáklou prostředkem GUNSHIELD™ CLP®. Nasycení pomocných materiálů se provádí do té míry, aby ani při aplikaci tlaku (stisknutí) prostředek volně nekapal. Suché pomocné materiály však mohou prostředek z povrchu zbraně setřít. Po vyčištění zbraně nechte tuto před uložením do obalu USCHNOUT !! V případě, že je použito molitanové pouzdro, a zbraň je do něj uložena vlhká může dojít v průběhu schnutí přípravku k neutralizaci konzervační složky !! Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nedodržením technologického postupu při aplikaci, použití a skladování přípravku.

Výhody

 • Testováno profesionálními jednotkami v ČR a zahraničí.
 • Vysoká čistící schopnost.
 • Výborná vzlínavost, takže se prostředek dostane i do málo přístupných míst.
 • Disperguje zbytky kovů v hlavních.
 • Odstraňuje dříve použité konzervační prostředky a mazadla.
 • Mikro vrstva speciálních lubrikantů snižuje tření jednotlivých pohyblivých částí na minimální možnou úroveň.
 • Chrání proti korozi, jak oceli, tak barevné kovy.
 • Chrání proti nalepování prachu.
 • Odpuzuje vodu.
 • Zasychá, takže po ošetření a uschnutí je zbraň příjemná na omak.                        Při skladování z ní nic nevykapává.
 • NEOBSAHUJE TEFLON a SILIKONOVÁ MAZIVA
 • Atestováno a aktivně používáno Armádou České republiky

Operační  rozsah:    -50/+258°C  (-58/+496°F)

Upozornění

GUNSHIELD™ CLP® má v prvotní fázi silný odmašťovací účinek. Doporučujeme při práci používat rukavice odolné ropným látkám a po práci ošetřit ruce reparačním krémem. V důsledku odmaštění kůže může dojít k jejímu popraskání. Prostředek je hořlavina II. třídy. Při zacházení s ním nekouřit, zamezit vzniku jisker. Při aplikaci nástřikem pomocí mechanického nebo tlakového rozprašovače zamezte vdechnutí aerosolu.

Skladovatelnost

Skladovatelnost výrobků je min. 24 měsíců v původním obalu ve skladech s teplotou od 5°C do 30°C při vyloučení vlivu přímého slunečního záření.           Při skladování je nutno dodržovat zásady práce s hořlavinami II. třídy.

GUNSHIELD™ CLP® je zapsán na seznamu povolených prostředků pro údržbu pozemní VT a je schválen pro dodávky Armádě České republiky. Veškeré potřebné informace jsou zveřejněny na porálu Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti pod katalogovým listem CVZ-1.1-6.3

Jeden přípravek pro 3 kroky běžné údržby zbraně 

GUNSHIELD™ CLP®   je čisticí, mazací a konzervační prostředek nové generace pro komplexní údržbu zbraní. Je vhodný pro všechny druhy zbraní  ( zbraně pro sportovní střelbu, krátké osobní zbraně, airsoft, malorážky, lovecké a sniper pušky, automatické zbraně).

 • dokonale čistí
 • špičkově maže
 • střednědobě chrání proti korozi
 • pro všechny typy zbraní
 • zaručuje spolehlivé fungování všech mechanismů zbraně v každé situaci
 • odpuzuje vodu
 • nezachytává prach, po zaschnutí přípravku je povrch zbraně bez olejového efektu
 • testováno a doporučeno profesionály
 • prostředek byl vyvíjen dle požadavků a specifikací MIL-PRF-63460E

Přípravek GUNSHIELD™ CLP® patří do skupiny tzv. CLP přípravků (Cleaner, Lubricant, Preservative). Jeden přípravek spojuje čištění, mazání a protikorozní ochranu do jednoho kroku. Čištění probíhá velmi rychle a s vysokou účinností. Lubrikační složky prostředku GUNSHIELD™ CLP® pracují na zcela unikátním principu. V klidovém stavu je lubrikační film tuhý, ale jakmile je povrch v některém místě vystaven tlaku nebo tření (například zákluz hlavně), tak zkapalní, čímž jsou styčné plochy kluzké a zajišťují tak spolehlivý chod všech mechanizmů. Protikorozní konzervační účinnost prostředku je na stejné úrovni jakou disponují speciální jednoúčelové konzervační oleje pro ochranu před korozí. GUNSHIELD™ CLP® se hodí pro použití na všech kovech (ocel, slitiny, neželezné kovy), zároveň je šetrný k ostatním druhům materiálů jako jsou plasty, guma či lakované dřevo. Při opakovaném používání GUNSHIELD™ CLP® jsou všechna následná čištění mnohem méně pracná. GUNSHIELD™ CLP® ulehčuje údržbu, šetří čas potřebný pro celkovou údržbu zbraně.

GUNSHIELD™ GUN OIL

GUNSHIELD™ BFG GUN OIL  

Technical sheet | Manual EN

Multipurpose High-Tech Gun Oil

General introduction
BFG GUN OIL is a special blend of high-quality oils and other additives. It is designed for lubrication and maintenance of metal parts of all kinds of weapons. GUNSHIELD™ BFG GUN OIL has degreasing and cleaning properties, high capillarity and excellent penetrating capacity even in small gaps such as tight sliding parts of the gun slide, trigger mechanisms etc. Disrupts and dissolves rust. At the same time, creates an oil microfilm and a chemical anticorrosive layer which has excellent long-term lubricating properties, reducing friction of individual parts to a minimum level. The agent gets partially dry, increasing its viscosity after application, does not run off and forms a thin protective film. No disruption of surface finish and plastic parts of weapons. No silicone or Teflon.

Application methods
Multipurpose oil GUNSHIELD™ BFG GUN OIL may be applied by smearing, spraying, dipping, with a wad etc. In most cases the agent may be freely combined with operating oils, petrolatum and other preservatives.

Examples of use
Lubrication and protection of weapon systems, handguns, knives as well as tools, machinery products etc. Cleaning and lubrication of sliding and rolling components including bearings. Releasing stiff joints, especially threaded fasteners, and rust proofing. Wherever oils are used for lubrication and corrosion protection.

Benefits
Several functions in one agent. High lubricity and cleaning capability integrated with protective efficacy and corrosion disruption at very low consumption. Relatively long corrosion protection, wide limits of miscibility with preservatives. Penetrates into otherwise inaccessible areas due to its capillarity. Once partially dry, the agent stops running off and minimizes dirt trapping.

Package
Multipurpose oil GUNSHIELD™  BFG GUN OIL comes:
– in 200 l metal drums
– in 200 ml pressure spray cans
– in 50 ml PET bottles with a dropper for easier and quick application

– on customer request, in containers by mutual agreement, alternatively the products may

be delivered modified according to specifications.

Shelf life
Product shelf life is at least 24 months in its original container with temperatures ranging between 5°C and 30°C with no direct sunlight. Please observe the guidelines for work with extremely flammable substances in storage.

 


GUNSHIELD™  BFG GUN OIL  

Technický list | Manual CZ

High Tech multifunkční olej na zbraně

Obecný úvod
GUNSHIELD™ BFG GUN OIL je speciální směs vysokojakostních olejů a dalších aditiv. Je určen pro mazání, základní čištění a údržbu kovových dílů všech druhů zbraní. GUNSHIELD™  BFG GUN OIL má odmašťovací a mycí schopnost, vysokou vzlínavost, výborně proniká i do malých mezer, jako jsou např. těsné kluzné části závěrů zbraní, spoušťových mechanismů atp. Narušuje a rozpouští korozi. Současně vytváří olejový mikrofilm a chemickou protikorozní vrstvu, která má excelentní dlouhodobé kluzné vlastnosti díky nimž snižuje tření jednotlivých částí na minimální úroveň. Prostředek částečně zasychá, takže po aplikaci zvyšuje svoji viskozitu, dále nestéká a vytváří na povrchu tenký ochranný film. Nenarušuje povrchovou úpravu a plastové díly zbraní . Neobsahuje silikon a teflon.

Metody aplikace
Multifunkční olej GUNSHIELD™ BFG GUN OIL lze aplikovat natíráním, tamponováním, stříkáním, ponorem atd. Prostředek lze ve většině případů libovolně kombinovat s provozními oleji, vazelínami i jinými konzervačními prostředky.

Příklady použití
Mazání a ochrana zbraňových systémů, ručních zbraní, nožů, ale také nářadí, strojírenských výrobků atp.. Čištění a mazání kluzných a valivých součástí, včetně ložisek. Uvolňování zatuhlých spojení, především šroubových, a jejich ochrana před šířením koroze. Všude tam, kde se používají pro mazání nebo protikorozní ochranu oleje.

Výhody
Několik funkcí v jednom prostředku. Vysoká mazací a čistící schopnost integrovaná s ochrannou účinností a narušová- ním koroze, při velmi nízké spotřebě. Relativně dlouhodobé protikorozní ochranné působení, široké meze mísitelnosti s konzervačními prostředky. Díky své vzlínavosti se dostane i do jinak nepřístupných prostor. Jakmile dojde k částečnému uschnutí, prostředek již nestéká a minimalizuje ulpívání nečistot.

Balení
Multifunkční olej GUNSHIELD™  BFG GUN OIL se dodává:
– v kovových sudech o obsahu 200 l
– tlakových sprejích o obsahu 200ml
– PET lahvičkách s kapátkem pro snadnější a rychlou aplikaci o obsahu 50ml

– podle přání zákazníka lze dodávat v obalech podle vzájemné dohody, případně lze dodávat výrobky jinak upravené podle zadání.

Skladovatelnost
Skladovatelnost výrobků je min 24 měsíců v původním obalu ve skladech s teplotou od 5°C do 30°C při vyloučení vlivu přímého slunečního záření. Při skladování je nutno dodržovat zásady práce s hořlavinami III. Třídy